มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย

สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิิทัลมีเดีย (Animation and Digital Media)

ที่อยู่ : สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

        เลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600


โทรศัพท์ : 081-914-3364, 02-473-7000 ต่อ 3121


โทรสาร : 02-466-7388 ต่อ 13