ข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตร วท.บ. (แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย) พ.ศ. 2560

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Animation and Digital Media

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
 
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย)
ชื่อย่อ : วท.บ. (แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย)
ภาษาอังกฤษ
 
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science Program in Animation and Digital Media
ชื่อย่อ : B.Sc. (Program in Animation and Digital Media)

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

 
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 12 หน่วยกิต
ศิลปะพื้นฐานสำหรับแอนิเมชั่น
หลักคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม
แอนิเมชั่นแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย
 
Fundamental Art for Animation
Principle of Computer and Programming
Traditional and Contemporary Animation
   

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
หลักแอนิเมชั่นและการกำกับภาพแอนิเมชั่น
กายวิภาคสำหรับแอนิเมชั่น
ดิจิทัลกราฟิก
 
Principles of Animation and Animation Cinematography
Anatomy for Animation
Digital Graphic
   

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

 
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6 หน่วยกิต
ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสำหรับแอนิเมชั่น
แอนิเมชั่น 2 มิติ
การออกแบบตัวละครและฉาก
ประติมากรรม 3 มิติ
การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ
 
Geography and Environment for Animation
2 Dimensions Animation
Character Design and Visual Development
3 Dimensions Sculpting
3 Dimensions Modeling
   

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

 
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3 หน่วยกิต
สัตววิทยา
ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
ริกกิ้ง
การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ (วิชาเลือก)
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ (วิชาเลือก)
 
Zoology
Physics for Everyday Life
Environment Design and 3D Modeling
2 Dimensions Game Design and Development
Internet Technology and Web Development
   

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

 
ภาษาอังกฤษสำหรับดิจิทัลมีเดีย 1
การลำดับภาพและการตัดต่อดิจิทัลมีเดีย
แอนิเมชั่น 3 มิติ
การจัดแสงเงาและการประมวลผลภาพ
ไดนามิกและวิชวลเอฟเฟค
การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (วิชาเลือก)
English for Digital Media 1
Digital Media Editing and Composing
3 Dimensions Animation
Shading Lighting and Rendering
Dynamic and Visual Effect
3 Dimensions Game Design and Development
   

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

 
ภาษาอังกฤษสำหรับดิจิทัลมีเดีย 2
เทคนิคการซ้อนภาพ
การเล่าเรื่องและการเขียนสตอรี่บอร์ด
โมชั่นกราฟิก (วิชาเลือก)
ความเป็นจริงเสมือนและการผสานความจริงเสมือน (วิชาเลือก)
โมชั่นแคปเจอร์ (วิชาเลือก)
English for Digital Media 2
Composition Technique
Storytelling and Storyboarding
Motion Graphic
Virtual Reality and Augmented Reality
Motion Capture
   

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

 
การจัดการการผลิตแอนิเมชั่น
สถิติวิจัยสำหรับงานแอนิเมชั่น
โครงงานระดับปริญญาตรี
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายคอมพิวเตอร์
Animation Production Management
Research Statistic for Animation
Senior Project
Ethic and Law for Computer Career
   

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย Internship in Animation and Digital Media
   

หมายเหตุ : รายวิชาที่แสดงอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของหลักสูตร หรือความต้องการของตลาด