ข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตร วท.บ. (แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย) พ.ศ. 2565

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Animation, Game and Digital Media

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
 
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย)
ชื่อย่อ : วท.บ. (แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย)
ภาษาอังกฤษ
 
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science Program in Animation, Game and Digital Media
ชื่อย่อ : B.Sc. (Program in Animation, Game and Digital Media)

แผนการศึกษา


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 01101
GE 02101
GE 05102
SC 16101
SC 16102
SC 16103
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เทคนิคแอนิเมชันขั้นพื้นฐาน
การคิดเชิงสร้างสรรค์ในงานแอนิเมชัน
การเล่นและวิเคราะห์เกม
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 02102
GE 04101
GE 05101
SC 16104
SC 16105
SC 16106
SC 16107
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย
ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
รู้คิดชีวิตก้าวหน้า
การเขียนโปรแกรมสำหรับเกม
กายวิภาคสำหรับตัวละครในแอนิเมชันและเกม
การสร้างโมเดลด้วยเทคนิคดิจิทัล
เสียงสำหรับงานแอนิเมชันและเกม
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE XXXXX
GE XXXXX
SC 01001
SC 16201
SC 16202
SC 16203
SC 16204
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
โมชันกราฟิก
การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ
การออกแบบตัวละครและฉากด้วยเทคนิคดิจิทัล
การพัฒนาตัวละคร 3 มิติ สำหรับแอนิเมชันและเกม
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 03101
GE XXXXX
GE 033XX
SC 01003
SC 16205
SC 16206
SC 16207
SC 16XXX
ชีวิตดีมีความสุข
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก
ฟิสิกส์เบื้องต้น
การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ
การสร้างส่วนควบคุมการเคลื่อนไหว 3 มิติ
จริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายดิจิทัล
วิชาเฉพาะด้านเลือก
2(1-2-3)
3 หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
3 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SC 01012
SC 01013
SC 16301
SC 16302
SC 16303
SC 16304
SC 16XXX
เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักวิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์
การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ
ไดนามิกและวิชวลเอฟเฟค
การพัฒนาสภาพแวดล้อม 3 มิติ สำหรับแอนิเมชันและเกม
สถิติและวิจัยสำหรับ งานแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย
วิชาเฉพาะด้านเลือก
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SC 16305
SC 16306
SC 16307
SC 16XXX
SC 16XXX
การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ
การจัดแสงเงาและการประมวลผลภาพ
การซ้อนภาพและการตัดต่อด้วยเทคนิคดิจิทัล
วิชาเฉพาะด้านเลือก
วิชาเฉพาะด้านเลือก
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ให้เลือกแผนการเรียน สหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพียงแผนการเรียนเดียว

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 แผนการเรียนสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SC 16401
SC 16402
XX XXXXX
XX XXXXX
การเป็นผู้ประกอบการด้านแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย
เตรียมสหกิจศึกษาทางแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
1(1-0-2)
1(0-2-1)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 แผนการเรียนสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SC 16403 สหกิจศึกษาทางแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย 6(640)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SC 16404
SC 16405
XX XXXXX
XX XXXXX
โครงงานทางด้านแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
3(0-6-3)
1(0-2-1)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SC 16406 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย 3(300)

หมายเหตุ : รายวิชาที่แสดงอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของหลักสูตร หรือความต้องการของตลาด