ข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตร วท.บ. (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) พ.ศ. 2555

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Animation and Multimedia

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย)

Bachelor of Science (Animation and Multimedia)

ชื่อย่อ: วท.บ. (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย)

B.Sc. (Animation and Multimedia)

ชื่อใน TRANSCRIPT

วท.บ. (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย)

B.Sc. (Animation and Multimedia)

หน่วยงานรับผิดชอบ

สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
สังคมไทยและสังคมโลก
การคิดและการตัดสินใจ
หลักคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม
แอนิเมชั่นแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย
Thai for Communication and Information Retrieval
Neighboring Language and Culture
Human Behavior Development
Thai and Global Society
Thinking and Decision Making
Principle of Computer and Programming
Traditional and Contemporary Animation
   

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สุนทรียนิยม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
การเขียนเว็บและการต่อประสานคนกับเครื่อง
แอนิเมชั่น 2 มิติ
English for Communication
Aesthetic Appreciation
Natural Resources and Environments
Science for Quality of Life
Integrated Information Technology
Web Programming and Human Computer Interface
2D Animation
   

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

 
ฟิสิกส์ทั่วไป
คณิตศาสตร์ทั่วไป
หลักการออกแบบกราฟิก
การออกแบบตัวละครและวาดภาพทัศนมิติ
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายคอมพิวเตอร์
ทฤษฎีภาพยนตร์และหลักแอนิเมชั่น
การเขียนเกม 2 มิติ
General Physics
General Mathematics
Principle of Graphic Design
Character Design and Perspective Drawing
Ethic and Law for Computer Career
Film Theory and Animation Principles
2D Game Programming
   

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

 
ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยาทั่วไป
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพัฒนาเกม
การออกแบบสภาพแวดล้อมและสร้างแบบจำลอง 3 มิติ
การสร้างแบบจำลองสิ่งมีชีวิต
การเขียนบทและการนำเสนอเรื่องด้วยภาพ
ประติมากรรม 3 มิติ
English for Sciences and Technologies
General Biology
Artificial Intelligence for Game Development
Environment Design and 3D Modeling
Organic Modeling
Script Writing and Storyboarding
3D Sculpting
   

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

 
เคมีทั่วไป
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจและการพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์กราฟิก
การตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง
การทำภาพเคลื่อนไหวโดยคอมพิวเตอร์
การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ
การวาดและจัดองค์ประกอบฉาก
General Chemistry
Business Writing and Public Speaking
Mathematics for Computer Graphics
Sound and Video Editing
Computer Animation
3D Game Design and Development
Matte Painting and Scene Composition
   

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

 
คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เทคนิคพิเศษทางภาพ
การจัดแสงเงาและการประมวลผลภาพ
โครงงานระดับปริญญาตรี 1
สถิติวิจัยสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงาน
Mathematics for Applied Sciences
Visual Effect
Shading Lighting and Rendering (SLR)
Senior Project 1
Statistic for Life and Career
   

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

 
โครงงานระดับปริญญาตรี 2
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและความมั่นคง
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
Senior Project 2
Internet Technology and Security
Workshop in Animation and Multimedia
   

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Field Experience
   

หมายเหตุ : รายวิชาที่แสดงอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของหลักสูตร หรือความต้องการของตลาด